Adunanza Ordinaria - 26 nov 2020 ore 18.00 Via Matteotti, 46 - Ariano Irpino